logo-black

Algemene voorwaarden

Deze pagina is het laatst gewijzigd op 01/05/2020

Artikel 1 - Toera verschaft aan de organisator, onder de hierna vermelde voorwaarden, de mogelijkheid om zijn toernooi en aanverwante producten en diensten te beheren of te creëren, dit overeenkomstig de procedures & instructies opgesteld door Toera.

Artikel 2 - De overeenkomst is geldig vanaf de activatie van een nieuw toernooi en wordt gesloten tot 7 dagen na de einddatum van het desbetreffende toernooi.

Artikel 3 - Toera is de exclusieve titularis van alle rechten van intellectuele en auteursrechterlijke aard die verbonden zijn aan de applicatie(s), advertenties, websites en aanverwante diensten en producten. Ook de betrokken databanken zijn beschermd door zowel de auteurswet als door de wetgeving ter bescherming van de databanken et de wettelijke bescherming van de producenten van databanken.

Artikel 4 - Het materiaal dat door de organisator op de diverse sites en media wordt geplaatst blijft zijn verantwoordelijkheid voor wat betreft de volledigheid en de correctheid van de beschikbaar gestelde gegevens, alsmede voor het respect van belangen en rechten van derden. De organisator blijft volledig verantwoordelijk voor de inachtneming van de toepasselijke wetgevingen en reglementeringen die kunnen betrekking hebben op het ter beschikking gesteld materiaal.

Artikel 5 - Toera garandeert de organisator een uniek communicatiemiddel. De creatie van een toernooi houdt dan ook in dat de organisator akkoord gaat met het prijsmechanisme dat door Toera werd uitgewerkt.

Artikel 6 - De verschuldigde prijs wordt volledig online afgehandeld bij een upgrade van het toernooi. Behoudens anders overeengekomen zijn alle facturen contant betaalbaar. De aan Toera verschuldigde bedragen uit hoofde van deze overeenkomst die niet betaald zijn binnen de acht dagen na factuurdatum zullen verhoogd worden aan een intrestvoet van 10 % per jaar en de organisator verplichten tot betaling van een forfaitaire, niet verminderbare schadevergoeding van 10 % van de verschuldigde bedragen, met een minimum van € 100, en een maximum van € 1500. Bij het uitblijven van betaling binnen de vooropgestelde betalingstermijn behoudt Toera zich het recht voor zonder voorafgaande melding de eventuele toegekende kortingen te annuleren voor alle openstaande en toekomstige facturen. De organisator is als enige verantwoordelijk voor de betaling van alle verschuldigde sommen die voortvloeien uit onderhavig contract. Hij verbindt er zich toe de door Toera opgelegde betalingsmodaliteiten te respecteren en accepteert dat facturatie elektronisch gebeurt.

Artikel 7 - De gehanteerde tarieven kunnen jaarlijks aangepast worden in functie van de evolutie van de kostprijselementen, inflatie en indexaanpassingen.

Artikel 8 - Toera wijst alle aansprakelijkheid af voor het gebruik dat de organisator maken van de informatie die zij via het internet ontvangen. Toera is evenmin verantwoordelijk voor de aard en de herkomst van deze informatie. Toera is niet aansprakelijk inzake de auteursrechten, brevetten, merkrechten of andere zakelijke of intellectuele rechten die derden zouden kunnen laten gelden ten aanzien van de door de organisator gepubliceerde informatie. De organisator draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van de door hem aangebrachte informatie. Toera is niet aansprakelijk voor gebreken van het netwerk waarvan de oorzaak niet te wijten is aan bewezen technische gebreken in zijnen hoofde.

Artikel 9 - Toera verbindt er zich toe om de vertrouwelijkheid van de door de organisator verstrekte gegevens te bewaren en deze niet aan derden over te maken, dit behoudens uitdrukkelijke toestemming of een wettelijke verplichting. Deze verbintenis tot vertrouwelijkheid geldt evenwel niet voor deze informatie die door de organisator ter beschikking gesteld wordt voor publicatie op de door de organisator gekozen websites en media.

Artikel 10 - Alle bijlagen maken integraal deel uit van de overeenkomst en kunnen niet afzonderlijk geïnterpreteerd worden. De nietigheid van één of meer beschikkingen uit de overeenkomst heeft niet de volledige nietigheid van de overeenkomst tot gevolg.

Artikel 11 - De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch Recht. Alle betwistingen aangaande de interpretatie, de uitvoering en na beëindiging van onderhavige overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn voor de maatschappelijke zetel van Toera.

Artikel 12 - Geen partij is aansprakelijk voor buitengewone omstandigheden die de nakoming van deze overeenkomst verhinderen, en die niet aan een der partijen zijn toe te rekenen. Hieronder zullen, indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, mede zijn begrepen : stakingen in andere bedrijven dan die van partijen, wilde stakingen of politieke stakingen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrenging van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan een der partijen afhankelijk is.

Artikel 13 - Toera verleent hierbij uitsluitend een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht op het betreffende software product overeenkomstig de algemene voorwaarden van de software licentie overeenkomst. Het eigendomsrecht op de betreffende software producten wordt niet aan de gebruiker overgedragen. Alle intellectuele rechten, eigendom en overige belangen in of op het software product blijven voorbehouden aan Toera. Het gebruik is verder onderworpen aan de voorafgaandelijke betaling van alle facturen die betrekking hebben op voornoemd software product. Het gebruik omvat geen recht tot het bekomen van updates, upgrades of ondersteuning. Hiertoe dient de gebruiker een afzonderlijke software onderhoudsovereenkomst af te sluiten. De gebruiker erkent kennis genomen te hebben van de prijzen en tarieven van Toera mbt de software.

Artikel 14 - Het gebruiksrecht is voorbehouden aan de gebruiker. De gebruiker is geheel aansprakelijk voor het naleven door eigen werknemers en/of fysieke gebruikers van het auteursrecht op het betreffende software product. Indien Toera een exemplaar van het betreffende software product, waarvan bewezen kan worden dat dit toebehoort aan en/of afkomstig is van de gebruiker (met uitzondering bij voorafgaandelijk bij de overheid aangegeven diefstal) aantreft bij een derde persoon op wiens naam er geen definitieve toegangscode afgeleverd werd, is de gebruiker ertoe gehouden om hoofdelijk en ondeelbaar met deze derde Toera volledig te vergoeden met een strikt minimale schadevergoeding dewelke begroot wordt op € 20.000, dit alles onder voorbehoud van bewezen hogere schade.

Artikel 15 - De aansprakelijkheid in hoofde van Toera is strikt beperkt tot een maximum van € 100, behalve voor grove of opzettelijke fout. Toera is niet aansprakelijk voor zichtbare gebreken en tekortkomingen in het software product dewelke deze niet ongeschikt maken voor een normaal gebruik. Toera zal de gebruiker vrijwaren voor alle directe materiële schade aan eigendommen van de gebruiker, tot een maximumbedrag van € 100, voor zover Toera wettelijk aansprakelijk is en voor zover die schade het gevolg is van grove en opzettelijke fout van Toera. In geen geval zal Toera aansprakelijk zijn voor enige directe schade, daaronder begrepen doch niet gelimiteerd, de bedrijfsschade, de gederfde winst of het verlies van verwachte omzet of nog verlies van data, geleden door de gebruiker of enige derde.

Artikel 16 - Toera behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden aan te passen in het kader van de uitbreiding van het dienstenpakket aangeboden door Toera. In voorkomend geval worden de aangepaste algemene voorwaarden gepubliceerd op www.toera.be.